Kinderfysiotherapie

Voor wie is de Kinderfysiotherapeut?

De kinderfysiotherapeut richt zich op (dreigende) gezondheidsproblemen die het bewegen beïnvloeden van kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

Wat doet een Kinderfysiotherapeut?

Als u een eerste afspraak heeft bij uw Kinderfysiotherapeut zal deze de hulpvraag van u en uw kind inventariseren. Hierbij zullen alle facetten die van invloed kunnen zijn op het functioneren van uw kind besproken worden, denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe uw kind functioneert in de thuissituatie, op school en tijdens het sporten. Daarna volgt, vaak in een tweede afspraak, een lichamelijk onderzoek en vaak nog aanvullend onderzoeken gericht op het gezondheidsprobleem.

Daarna wordt er in samenspraak met ouders en kind een behandelplan opgesteld. De behandeling sluit aan bij de belevingswereld van een kind en bestaat veelal uit doelgerichte spellen en oefeningen. Hierdoor heeft het kind vaak helemaal niet door dat het zo hard aan het oefenen is.

Wanneer gaat u met uw kind naar een Kinderfysiotherapeut?

Het domein van de kinderfysiotherapeut betreft met name: zuigelingen met een asymmetrie/voorkeurshouding of overstrekken, kinderen met vaardigheidsproblemen, een vertraagd motorisch niveau (grove en/of fijne motoriek ten opzichte van leeftijdgenoten), schrijfproblemen, houdings- en bewegingsproblemen, pijnklachten van het houdings- en bewegingssysteem, vermoeidheids- en conditieproblemen, trauma’s, aangeboren, chronische aandoeningen, waarbij het fysiek functioneren of de bewegingsgerelateerde gezondheid wordt beperkt.

Wie betaalt de Kinderfysiotherapeut?

Kinderfysiotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen van 0 tot 18 jaar krijgen, indien nodig, 18 behandelingen vergoedt per kalenderjaar. Mochten er meer behandelingen nodig zijn worden deze betaald uit uw aanvullende verzekering.

Hoe is de kwaliteit van de Kinderfysiotherapie gewaarborgd?

Omdat het kind centraal staat in de behandeling heeft de Kinderfysiotherapeut een aantal wetten en regels waaraan zij zich dient te houden.


Verdrag inzake de Rechten van het Kind

In het Verdrag inzake de Rechten van het Kind staan 54 artikelen, die onder te

verdelen zijn in recht op verzorging, bescherming, informatie en het uiten van een

mening. Denk bijvoorbeeld aan het recht op onderwijs, gezondheidszorg, en een

veilige plek om te wonen en te spelen. Maar ook aan bescherming van kinderen

tegen mishandeling, kinderarbeid, de gevolgen van oorlog en seksuele uitbuiting.

(Verenigde Naties/UNICEF)

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld.

 

Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeut

Vanuit de beroepsvereniging KNGF is een kwaliteitsregister (CKR) ingesteld waarin de erkende verbijzonderden/specialisaties zijn geregistreerd. In het kader van de registratie in het CKR verplicht de kinderfysiotherapeut zich onder andere tot het volgen van na- en bijscholing. De regelingen van het CKR hebben geen wettelijke status.

 

Leerplichtwet

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger)

 

Recht van passend onderwijs

Kinderen met een handicap of gedragsproblemen hebben recht op een passende onderwijsplek. Dat kan in het speciaal onderwijs. Of met extra begeleiding op een gewone school.

 

Bron: NVFK- Nederlandse Vereninging voor Kinderfysiotherapie – Beroepscompetentieprofiel Kinderfysiotherapeut Juni 2014